کلیدواژه‌ها = ویروس کرونا
آثار کووید 19 بر حقوق مالکیت فکری

دوره 25، ویژه نامه حقوق و کرونا شماره 2، خرداد 1401، صفحه 261-290

10.29252/jlr.2022.226838.2176

ستار زرکلام


تأثیر ویروس کرونا بر دادرسی‌های کیفری؛ فرصت‌ها و چالش‌ها

دوره 25، ویژه نامه حقوق و کرونا شماره 2، خرداد 1401، صفحه 419-439

10.29252/jlr.2022.226834.2171

سید علیرضا میر کمالی


مسئولیت مدنی عامل زیان در انتقال بیماری کرونا

دوره 25، ویژه نامه حقوق و کرونا شماره 2، خرداد 1401، صفحه 587-618

10.29252/jlr.2022.226952.2198

عباس میرشکاری؛ فاطمه سادات حسینی


تأثیر کرونا ویروس بر مسئولیت مدنی متعهدین

دوره 25، ویژه نامه حقوق و کرونا شماره 2، خرداد 1401، صفحه 733-748

10.29252/jlr.2022.226927.2195

رسول ملکوتی


تاثیر ویروس کرونا بر نحوه برگزاری مجامع عمومی شرکت-ها با تکیه بر استفاده از ابزارهای الکترونیکی

دوره 23، ویژه نامه حقوق و کرونا، مرداد 1399، صفحه 329-357

10.22034/jlr.2020.185093.1647

محمد سلطانی؛ نیکا باغستانی؛ فائزه سادات بهشتی روی


بررسی حقوقی نحوه علمکرد و مسئولیت دولت در جبران خسارات ناشی از بحران کووی-19

دوره 23، ویژه نامه حقوق و کرونا، مرداد 1399، صفحه 385-411

10.22034/jlr.2020.184981.1618

مصطفی مظفری؛ مرتضی میرزایی مقدم