موضوعات = حقوق عمومی
اخلاقیات درونی قانون در اندیشه لون فولر

دوره 22، شماره 86، مرداد 1398، صفحه 147-168

10.29252/lawresearch.22.86.147

حسین رحمت اللهی؛ فاطمه یزدی زاده البرز


حق بر داشتن سواد رسانه ای؟

دوره 22، شماره 86، مرداد 1398، صفحه 327-352

10.29252/lawresearch.22.86.327

مهناز بیات کمیتکی؛ زین العابدین یزدان پناه


نگاهی انتقادی به تکثرگرایی حقوقی

دوره 21، شماره 83، آبان 1397، صفحه 63-85

10.22034/jlr.2018.110630.1066

محمد راسخ؛ مهناز بیات؛ سارا محمدی


مطالعه تطبیقی حیات جنین در اسلام و غرب

دوره 21، شماره 83، آبان 1397، صفحه 309-328

10.22034/jlr.2018.155222.1264

عیسی علیزاده؛ احمد غریبی


شورای نگهبان به مثابه سوزنبان قانون اساسی

دوره 21، شماره 82، تیر 1397، صفحه 153-180

10.22034/jlr.2018.127827.1154

علی اکبر گرجی ازندریانی


حقوق حاکم بر اموال نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

دوره 20، شماره 80، بهمن 1396، صفحه 337-361

10.22034/jlr.2018.111900.1063

حامد کرمی؛ امین مختاری دستنائی