نویسنده = سید محمد قاری سید فاطمی
ژاک دریدا و واسازی قانون

دوره 25، شماره 100، اسفند 1401، صفحه 59-85

10.29252/jlr.2021.222358.1934

مصطفی طاهرخانی؛ سیدمحمد قاری سید فاطمی


معضل کرونا در آیینه حقوق بین الملل معاصر

دوره 23، ویژه نامه حقوق و کرونا، مرداد 1399، صفحه 11-57

10.22034/jlr.2020.185072.1639

ابراهیم بیگ زاده؛ سیدمحمد قاری سید فاطمی؛ سید هادی محمودی؛ محمدحسین لطیفیان


مدل اشمیتی حقوق بین‌الملل؛ خودسازگی مفهومی و نابسندگی مبنایی

دوره 22، شماره 85، خرداد 1398، صفحه 61-96

10.29252/lawresearch.22.85.61

سید محمد قاری سید فاطمی؛ مریم حاجی‌عرب


ویتگنشتاین متأخر و حقوق

دوره 20، شماره 80، بهمن 1396، صفحه 65-88

10.22034/jlr.2018.112212.1075

سید محمد قاری سید فاطمی؛ پرهام مهرآرام


رویکردی عدلیه‌ای به نظریه مقاصد و پیامدهای حقوق بشری

دوره 19، شماره 75، خرداد 1395، صفحه 11-38

سید محمد قاری سید فاطمی


ویتگنشتاین و جهان شمولی تفسیر پذیر حقوق بشر معاصر

دوره 16، شماره 64، اسفند 1392، صفحه 129-150

سید محمد قاری سید فاطمی


حوزه ی عمومی در افق فلسفه ی سیاسی افلاطون

دوره 15، ویژه نامه شماره 11، بهمن 1391

سیدمحمد قاری سیدفاطمی؛ سیدمحمد صادق احمدی


رویکرد مسئولیت انفرادی و عملیات حفظ صلح ملل متحد

دوره 15، ویژه نامه شماره 10، آذر 1391

سیدمحمد قاری سیدفاطمی؛ زینب رستمی


عدالت رویه ای و تکلیف به بیان دلایل تصمیات اداری:رویکردی حق بنیاد

دوره 15، ویژه نامه شماره 10، آذر 1391

سید محمد قاری سید فاطمی؛ علی محمد فلاح زاده


ساز و کارهای حمایت از حقوق کارگران در سازمان جهانی تجارت

دوره 15، ویژه نامه شماره 9، شهریور 1391

سید محمد قاری سید فاطمی؛ الهام نامداری


ماهیت حق بر محیط زیست

دوره 14، ویژه نامه شماره 6، آبان 1390

سیدمحمد قاری سید فاطمی؛ علی مشهدی


مبانی توجیهی- اخلاقی حقوق بشر معاصر

دوره 5، شماره 35-36، آذر 1381

سید محمد قاری سید فاطمی


تحلیل مفاهیم کلیدی حقوق بشر معاصر حق، تعهد، آزادی، برابری و عدالت

دوره 4، شماره 33-34، شهریور 1380

سید محمد قاری سید فاطمی


حق حیات

دوره 3، شماره 31-32، خرداد 1379

سیدمحمد قاری سیدفاطمی