موضوعات = حقوق بشر دوستانه (حقوق جنگ)
بررسی قابلیت اجرای حقوق بشردوستانه بین المللی نسبت به گروه های مسلح فراملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1400

10.29252/jlr.2021.222104.1918

حسن صیادی؛ حسام الدین لسانی


ارزیابی مشروعیت ساخت و کاربرد تونل‌‌های نظامی از منظر مبادی حقوقی حاکم بر مخاصمات مسلحانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1400

10.29252/jlr.2022.223745.1997

سید فضل الله موسوی؛ امیر لهراسبی


بررسی رویه های تحدید حق وتو در شورای امنیت سازمان‌ملل متحد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1401

10.29252/jlr.2022.221941.1911

سعید رجبی؛ سید محمد یاقر عباسی


تحلیل قلمرو مفهوم «تضمین رعایت» در ماده یک مشترک کنوانسیونهای ژنو1949

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1401

10.52547/jlr.2022.225893.2104

سید حسام الدین لسانی


رابطه میان تروریسم و مخاصمات مسلحانه؛ با نگاهی به وضعیت افغانستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1401

10.52547/jlr.2022.224025.2008

مصطفی فضائلی


صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی در رسیدگی به جنایات جنگی در اوکراین

دوره 24، شماره 93، اردیبهشت 1400، صفحه 247-272

10.22034/jlr.2020.184699.1548

پیمان نمامیان؛ منوچهر توسلی نائینی