موضوعات = حقوق بشر دوستانه (حقوق جنگ)
تحلیل قلمرو مفهوم «تضمین رعایت» در ماده یک مشترک کنوانسیونهای ژنو1949

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1401

10.52547/jlr.2022.225893.2104

سید حسام الدین لسانی


رابطه میان تروریسم و مخاصمات مسلحانه؛ با نگاهی به وضعیت افغانستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1401

10.52547/jlr.2022.224025.2008

مصطفی فضائلی


بررسی رویه های تحدید حق وتو در شورای امنیت سازمان‌ملل متحد

دوره 25، شماره 99، آذر 1401، صفحه 11-40

10.29252/jlr.2022.221941.1911

سعید رجبی؛ سید باقر میر عباسی؛ سهراب صلاحی


صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی در رسیدگی به جنایات جنگی در اوکراین

دوره 24، شماره 93، اردیبهشت 1400، صفحه 247-272

10.22034/jlr.2020.184699.1548

پیمان نمامیان؛ منوچهر توسلی نائینی