موضوعات = حقوق محیط زیست
چالش های هنجاری حقوق محیط زیست ایران در حوزه استخراج معدن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1401

10.52547/jlr.2023.230420.2437

حسین استرکی؛ صابر نیاورانی


تأملی بر برخی مسائل حقوقی- اخلاقیِ «فناوریِ زیستیِ کایمرا»؛ مورد پژوهی رویکرد اسناد بین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1402

10.52547/jlr.2023.202667.1796

علی مشهدی؛ محمدرضا جهانی پور


موانع اجرای اصل احتیاط در حفاظت از محیط زیست دریای خزر

دوره 25، شماره 98، مرداد 1401، صفحه 197-218

10.22034/jlr.2020.185449.1754

فرشته بنافی؛ علیرضا آرش پور؛ آرامش شهبازی


تحلیلِ شیوعِ بیماریِ کوویدِ19 ازمنظرِحقوقِ محیطِ زیست

دوره 25، ویژه نامه حقوق و کرونا شماره 2، خرداد 1401، صفحه 181-205

10.29252/jlr.2022.226836.2174

علی مشهدی


تبیین پشتوانه های حقوقی جهت استقرار شاخص های ارزیابی پایداری در مطالعات امکان سنجی

دوره 23، شماره 92، بهمن 1399، صفحه 11-42

10.22034/jlr.2020.132878.1168

مهراب داراب پور؛ جواد مجروحی سردرود؛ محمدرضا داراب پور؛ غلامعلی طبرسا


حفاظت از محیط زیست دریای خزر در چهارچوب اصل احتیاط

دوره 23، شماره 89، خرداد 1399، صفحه 171-194

10.52547/lawresearch.23.89.171

فرشته بنافی؛ علیرضا آرش پور؛ آرامش شهبازی


ماهیت و موضوعات حقوقی کلیدی موافقت‌نامه پاریس در خصوص تغییرات اقلیمی

دوره 22، شماره 86، مرداد 1398، صفحه 291-326

10.29252/lawresearch.22.86.291

اعظم امینی؛ حجت میان آبادی؛ احسان دریادل