موضوعات = حقوق محیط زیست
چالش های هنجاری حقوق محیط زیست ایران در حوزه استخراج معدن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1401

10.52547/jlr.2023.230420.2437

حسین استرکی؛ صابر نیاورانی


تأملی بر برخی مسائل حقوقی- اخلاقیِ «فناوریِ زیستیِ کایمرا»؛ مورد پژوهی رویکرد اسناد بین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1402

10.52547/jlr.2023.202667.1796

علی مشهدی؛ محمدرضا جهانی پور


بررسی امکان تحدید صید ترال در قوانین مرتبط با محیط‌زیست با تاکید بر اصل پنجاهم قانون اساسی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1402

10.48308/jlr.2023.232985.2574

محمد مظهری؛ رضا حسین زاده


موانع اجرای اصل احتیاط در حفاظت از محیط زیست دریای خزر

دوره 25، شماره 98، مرداد 1401، صفحه 197-218

10.22034/jlr.2020.185449.1754

فرشته بنافی؛ علیرضا آرش پور؛ آرامش شهبازی


تحلیلِ شیوعِ بیماریِ کوویدِ19 ازمنظرِحقوقِ محیطِ زیست

دوره 25، ویژه نامه حقوق و کرونا شماره 2، خرداد 1401، صفحه 181-205

10.29252/jlr.2022.226836.2174

علی مشهدی


تبیین پشتوانه های حقوقی جهت استقرار شاخص های ارزیابی پایداری در مطالعات امکان سنجی

دوره 23، شماره 92، بهمن 1399، صفحه 11-42

10.22034/jlr.2020.132878.1168

مهراب داراب پور؛ جواد مجروحی سردرود؛ محمدرضا داراب پور؛ غلامعلی طبرسا


حفاظت از محیط زیست دریای خزر در چهارچوب اصل احتیاط

دوره 23، شماره 89، خرداد 1399، صفحه 171-194

10.52547/lawresearch.23.89.171

فرشته بنافی؛ علیرضا آرش پور؛ آرامش شهبازی


ماهیت و موضوعات حقوقی کلیدی موافقت‌نامه پاریس در خصوص تغییرات اقلیمی

دوره 22، شماره 86، مرداد 1398، صفحه 291-326

10.29252/lawresearch.22.86.291

اعظم امینی؛ حجت میان آبادی؛ احسان دریادل