تحلیل و نقد اقوال فقهی پیرامون خسارات کاهش ارزش پول پس از تأخیر در تأدیه

دوره 18، شماره 71، آبان 1394، صفحه 1-41

گودرز افتخار جهرمی؛ سید محسن حسینی پویا


ماهیت حقوقی داوری

دوره 18، شماره 70، شهریور 1394، صفحه 1-29

دکتر عبدالله شمس


1 مفهوم قانون در عصر مشروطه: نویسندگان متقدم

دوره 17، شماره 68، اسفند 1393، صفحه 1-21

محمد راسخ؛ فاطمه بخشی زاده


مبانی مسئولیت مدنی ناشی از نقض تعهدات پولی

دوره 22، شماره 86، مرداد 1398، صفحه 11-42

10.29252/lawresearch.22.86.11

گودرز افتخار جهرمی؛ مهدی الهویی نظری


رویکردی عدلیه‌ای به نظریه مقاصد و پیامدهای حقوق بشری

دوره 19، شماره 75، خرداد 1395، صفحه 11-38

سید محمد قاری سید فاطمی


نوآوری‌های سید طباطبایی یزدی در مورد ضمان عقدی (2)

دوره 19، شماره 74، آذر 1395، صفحه 11-29

سیدمصطفی محقق داماد


فاعل معنوی در حقوق کیفری ایران

دوره 19، شماره 73، خرداد 1395، صفحه 11-34

محمد علی اردبیلی؛ مصطفی فروتن


نوآوری های سید محمد کاظم طباطبایی یزدی در ضمان عقدی 1

دوره 18، شماره 72، اسفند 1394، صفحه 11-34

سید مصطفی محقق داماد


از تعیین سرنوشت تا مقاومت در مقابل سرکوب

دوره 19، شماره 76، اسفند 1395، صفحه 11-36

ابراهیم بیگ‌زاده


ایراد عدم استماع در حقوق فرانسه و ایران

دوره 21، شماره 82، تیر 1397، صفحه 11-29

10.22034/jlr.2018.112424.1079

عبدالله شمس؛ مصطفی کردزنگنه


بازخوانی جایگاه وضعیت استناد ناپذیری اعمال حقوقی با نگاهی به حقوق فرانسه

دوره 21، شماره 83، آبان 1397، صفحه 11-34

10.22034/jlr.2018.130447.1163

علی ساعت چی؛ سید مصطفی محقق داماد؛ سعید حقانی


منطق حاکم بر تعارض قوانین در داوری‌های تجاری بین المللی و تنافی ادله در اصول فقه

دوره 24، شماره 93، اردیبهشت 1400، صفحه 11-34

10.52547/jlr.24.93.11

دکتر سیدمصطفی محقق داماد؛ مهدی نیازآبادی