موضوعات = حقوق جزا و جرم شناسی
وجه التزام در حقوق ایران با رویکرد فقه و رویه قضائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1398

10.22034/jlr.2019.184179.1430

یوسف یعقوبی محمود آبادی


شاخص های تعیین کیفرهای اصلاح مدار با محوریت آموزش محکومان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1400

10.29252/jlr.2021.222327.1929

رضا خانمیرزایی؛ مسعود حیدری؛ محمود اشرافی؛ علی یوسف زاده


تبیین تئوریک پاسخ به جرائم حکومتی در پرتو مولفه‌های حکمرانی مطلوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1400

10.29252/jlr.2021.223723.1995

نبی اله غلامی


علت یابی اقدامات تروریستی بر پایه نظریات جرم شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1400

10.29252/jlr.2021.224359.2032

نوروز کارگری


اصل قضایی کردن اجرای آرای کیفری و چالش های آن در حقوق کیفری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1400

10.29252/jlr.2021.221100.1872

حسنعلی موذن زادگان؛ بهزاد جهانی


جرایم مرتبط در حقوق کیفری ایران : چالش ها و راهکارها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1400

10.29252/jlr.2022.224573.2040

مرتضی جمشیدی؛ محمدابراهیم شمس ناتری


پیمایش اثر مجازات بر بزه دیدگان مالی در بستر عدالت ترمیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1400

10.29252/jlr.2022.185342.1726

عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی؛ سیده طاهره خبازی خادر؛ زهیر جهاندیده


رسیدگی افتراقی جرایم فساد اداری در ایران و افغانستان (در مرحله پیش از دادرسی و دادرسی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1400

10.29252/jlr.2022.221282.1881

سمیه شیخ زاده؛ رجب گلدوست جویباری


کیفرگذاری افتراقی اطفال و نوجوانان در انگارۀ «حقِ بر باز پروری»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1401

10.29252/jlr.2022.226641.2152

محمدرضا عدالتخواه؛ اکبر وروایی؛ محمدجواد جعفری


نقش دموکراسی در مشروعیت بخشی سیاست گذاری و فرآیند کیفری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1401

10.29252/jlr.2022.227031.2214

مهدی موسی زاده کوفی؛ علی حسین نجفی ابرند آبادی؛ باقر شاملو؛ فیروز محمودی جانکی


مدل بدون مانع تحقیقات مقدماتی در ایران، بررسی تطبیقی با نظارت قضایی شعبه پیش‌دادرسی در دیوان کیفری بین‌المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1401

10.29252/jlr.2022.222240.1925

ایمان یوسفی؛ سعید یوسفی


پیشگیری از جرم تغییر غیر مجاز کاربری اراضی کشاورزی.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1401

10.22034/jlr.2022.224116.2016

امیر کیانی؛ مهدی اسماعیلی؛ حسن حاجی تبار فیروزجایی


مشکلات زنان بزه‌دیده جرم سرقت در فرایند دادرسی کیفری مطالعه موردی دادسرای ناحیه 15 تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1401

10.22034/jlr.2022.227069.2211

حسین خاکساری نوری؛ نسرین مهرا


کیفرگرایی اولیای دم بر اساس چگونگی و شرایط پیرامونی قتل عمد (تحلیل موردی پرونده های قتل عمد در استان تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1401

10.22034/jlr.2022.226323.2134

شقایق اکبری؛ قاسم قاسمی؛ نسرین مهرا؛ محمدعلی مهدوی ثابت


کیفرگذاری افتراقی اطفال و نوجوانان در انگارۀ (حقِ بر باز پروری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1401

10.22034/jlr.2022.228028.2259

اکبر وروایی؛ محمدرضا عدالتخواه؛ محمدجواد جعفری


بررسی جرم انگاری در حوزه ی فرهنگ و محدودیت های نظری این نوع از جرم انگاری

دوره 25، شماره 98، مرداد 1401، صفحه 119-144

10.29252/jlr.2022.224221.2024

یزدان بخش براتی؛ حمید روستایی صدر آبادی؛ جعفر کوشا


پیشگیری اجتماعی از جرایم تروریستی

دوره 25، شماره 97، خرداد 1401، صفحه 67-94

10.29252/jlr.2021.221353.1887

باقر شاملو؛ فرهاد شاهیده


تفاوت مبانی در جرم شناسی حکومتی و حکومت جرم شناسی

دوره 25، شماره 97، خرداد 1401، صفحه 215-240

10.22034/jlr.2020.184136.1436

جلال طالبی؛ علی نجفی توانا


اصلاح دادگستری در پرتو تنقیح قوانین و مقررات

دوره 25، شماره 97، خرداد 1401، صفحه 369-394

10.22034/jlr.2020.185010.1627

امیر لطف اله پیرنیاکان؛ مهدی اسماعیلی؛ سید رضا احسانپور


توریسم پیوند در اسناد بین‌المللی و حقوق داخلی

دوره 24، شماره 95، آبان 1400، صفحه 11-34

10.29252/jlr.2021.184009.1374

حسین میرمحمد صادقی؛ افضل خسروی


بازتاب قاعدة درء در عناصر سه گانه جرم

دوره 24، شماره 95، آبان 1400، صفحه 227-258

10.29252/jlr.2021.224438.2034

عباس شیری ورنامخواستی