موضوعات = حقوق عمومی
اپیدمی و دولت تنظیم‌گر

دوره 25، ویژه نامه حقوق و کرونا شماره 2، خرداد 1401، صفحه 461-478

10.29252/jlr.2022.226829.2167

عرفان شمس


بایسته‌های حقوق اساسی مدیریت وضعیت‌ها یاضطراری با تأکید بر کووید 19

دوره 25، ویژه نامه حقوق و کرونا شماره 2، خرداد 1401، صفحه 767-793

10.29252/jlr.2022.226826.2165

مسلم آقائی طوق


بررسی تحلیلی ماهیت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی

دوره 24، شماره 94، تیر 1400، صفحه 191-215

10.22034/jlr.2020.184448.1496

سید محمد حسینی؛ مهناز بیات کمیتکی؛ مهدی بالوی


نسبت قاضی با ایدئولوژی نظام سیاسی

دوره 23، شماره 91، آذر 1399، صفحه 109-134

10.22034/jlr.2020.184985.1620

محمدحسین زارعی؛ فرشید مقیمیان بروجنی


وتوی رئیس جمهور در حقوق ایالات متحده آمریکا

دوره 23، شماره 91، آذر 1399، صفحه 213-236

10.22034/jlr.2020.154400.1260

جواد تقی زاده؛ مرتضی نجابت خواه؛ الیاس کلکلی


حقوق و تکالیف دولتها در فضا از منظر حقوق بین الملل

دوره 23، شماره 90، شهریور 1399، صفحه 185-206

10.29252/lawresearch.23.90.185

نبی اله مجد؛ حسن سواری؛ نریمان فاخری


جستاری بر مفهوم عدالت اداری

دوره 22، شماره 88، اسفند 1398، صفحه 289-314

10.29252/lawresearch.22.88.289

بابک باصری