موضوعات = حقوق خصوصی
ارکان و شرایط صحت شرط خسارت قراردادی وجه التزام در قرارداد های بانکی

دوره 22، شماره 86، مرداد 1398، صفحه 119-146

10.29252/lawresearch.22.86.119

عباس قاسمی حامد؛ امیر حسین آبادی؛ محسن حسینی پویا


تحلیل اقتصادی خسارت صرفاً اقتصادی

دوره 22، شماره 86، مرداد 1398، صفحه 169-192

10.29252/lawresearch.22.86.169

آقای دکتر منصور امینی؛ رضا دریایی


مطالعه تطبیقی حقوق غیرمالی زوج در حقوق ایران و فرانسه

دوره 22، شماره 86، مرداد 1398، صفحه 217-240

10.29252/lawresearch.22.86.217

غلامعلی سیفی زیناب؛ مهرانگیز شاهمرادی زواره


تحلیل درک قانونی

دوره 22، شماره 85، خرداد 1398، صفحه 293-320

10.29252/lawresearch.22.85.293

سید سعید مومنی؛ سید حکمت الله عسکری


رویه قضایی به منزله ی منبع حقوق

دوره 21، شماره 84، بهمن 1397، صفحه 243-265

10.22034/jlr.2018.134099.1180

علی اسلامی پناه


تعیین مؤلفه های حضانت در بستر مصالح عالیه کودک

دوره 21، شماره 84، بهمن 1397، صفحه 299-324

10.22034/jlr.2018.130190.1161

مریم غنی زاده بافقی؛ زهرا غنی زاده


بررسی موردی مقررات قانون حمایت خانواده بر مبنای اصول و قواعد آیین دادرسی مدنی

دوره 21، شماره 83، آبان 1397، صفحه 137-158

10.22034/jlr.2018.110963.1041

مصطفی السان؛ لیلا نجفی زاده؛ مسعود جلیلی آذر


مطالعه تطبیقی دعوای نمونه در حقوق آلمان و ایران

دوره 21، شماره 83، آبان 1397، صفحه 213-238

10.22034/jlr.2018.110184.1044

ناهید صفری؛ محمد مولودی؛ بیژن حاجی عزیزی


مطالعه‌ی تطبیقی مفهوم و کارکرد «دوست دادگاه» در حقوق ایران و کامن لا

دوره 21، شماره 83، آبان 1397، صفحه 286-307

10.22034/jlr.2018.151468.1250

دکتر حمید ابهری؛ دکتر مهدی فلاح خاریکی


ایراد عدم استماع در حقوق فرانسه و ایران

دوره 21، شماره 82، تیر 1397، صفحه 11-29

10.22034/jlr.2018.112424.1079

عبدالله شمس؛ مصطفی کردزنگنه


تعلیق‌پذیری عقود وثیقه‌ای

دوره 21، شماره 82، تیر 1397، صفحه 205-226

10.22034/jlr.2018.105867.1010

غلامعلی سیفی زیناب؛ جواد پیری


کارکرد «ثبت شرکتهای تجاری» در ایجاد اعتماد و امنیت قراردادی

دوره 21، شماره 82، تیر 1397، صفحه 227-252

10.22034/jlr.2018.133978.1178

نسرین طباطبائی حصاری؛ محمود زمانی


امتیازات و انواع سهام‌ ممتاز

دوره 21، شماره 82، تیر 1397، صفحه 307-332

10.22034/jlr.2018.116249.1106

سعید شجاعی ارانی؛ نسیم گهرسود فرد